Valu allosas belly simt.

Vanimaks vadja mõistatuste publikatsiooniks on Oskar Anders Ferdinand Mustoneni Muistoonpanoja Vatjan kielestä , kus leidub 33 autori enda kogutud Vaipoole teksti pealkirjaga Arvoituksia. Juba EM-i eesti allikmaterjalis on rohkesti mingite kujundituumade vm. Herniaalse värava suuruste määramine. Põhiliselt äikest, harvem kirikukella tähendavad ka EM juures registreeritud soome, karjala, läti ja vene vasted.

Köite sissejuhatuses antakse ülevaade registri koostamisloost ja struktuurist ning paralleelide leidmiseks kasutatud allikmaterjalist, kõneldakse Archer Taylori kogumiku sisust, mahust, folkloristlikust tähtsusest, aine sealsest esitus- ja liigitusviisist, mõistatuste tüpoloogiaprobleemidest köite EM III:2 koostamisel tekkinud muljete põhjal ning tuuakse 40 konkreetset näidet tutvustamaks Taylori ainerühmade ja tüpoloogiliste kirjete sisu ja vahekordi läänemeresoome-läti-vene mõistatustega.

Sissejuhatusele järgneb allika- jm. Köite lõppu on paigutatud mitmesuguseid lisasid: 1 EM-tüübinumbrite loendid, mis näitavad eesti vastete leidumust iga üksiku naaberrahva allikais ja Taylori raamatus ning tüüpe, mille eesti alliktekstid on tegelikult mittefolkloorsed tõlked mõne teise rahva mõistatustest, üleskirjutaja omalooming ja tüpoloogiline üksus on asutatud puhttekstoloogilistel põhjustel; 2 statistilisi lühikokkuvõtteid ja tähelepanekuid paralleelide registri põhjal; 3 kaardimaterjali: läänemeresoome rahvaste asualade kaart; soome-karjala traditsioonialade kaart; 16 kartogrammi, mis näitavad igast Eesti kihelkonnast pärineva mõistatusainese seosetihedust suhtelist sarnasust iga mitte-eesti materjaliga.

Matti Kuusi Põhja-Euroopa rahvaste ühisvanasõnade projekt, mis käivitus aastaloli kavandatud mitmeastmelisena: alul koondatakse, korrastatakse ja osalt ka publitseeritakse läänemeresoome rahvaste allikmaterjalid, seejärel koostatakse ja avaldatakse läänemeresoome võrdlev väljaanne ning edasi laiendatakse haaret valu allosas belly simt Põhja-Euroopa rahvastele.

EV paisus oma 6-köitelisse ja leheküljelisse lõppmahtu pikkamisi ja spontaanselt. Kuusi esialgse visiooni järgi pidi eesti vanasõnatrükis valmima 1½ 2 aasta jooksul, olles oma otstarbelt eelkõige eesti aineallikaks läänemeresoome võrdlevale väljaandele, mis omakorda oli planeeritud ilmuma juba aastal või Kuigi selle ajakava täielik illusoorsus selgus juba aasta lõpuks, oli kogu Kuusi projekt orienteeritud vastete leidmisele eri rahvaste vanasõnaallikates ja nende vastete tegelikud otsingud algasidki juba ammu enne läänemeresoome astmele jõudmist.

Aastail leiti põhiosa paralleele eesti arhiivimaterjali ja soome tähtsamate trükiallikate vahel, ndate algupoolel tehti analoogiline otsing vene peamiste trükiallikate põhjal, aasta kevadel tuvastati eestivepsa paralleelid Jussi Rainio kirjutises Äänisvepsäläisiä sananparsia leiduva aine ulatuses. Eesti-soome ja eesti-vene vastete nimistud ning EV a. Kuna aga läänemeresoome tasandi esimene ja seni ainus trükis avaldatud üllitis Proverbia septentrionalia.

Liiati sisaldab PS ainult u. EM ei olnud seotud ühegi rahvusvahelise projektiga, meie põhieesmärk oli korrastada eesti allikmaterjal, selgitada välja dubletid jm.

MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE IV:3 EESTI MÕISTATUSED AENIGMATA ESTONICA

Teadsime läänemeresoome väljaandeid, mis tsiteerivad paralleele lähinaabritelt, ka kaugematelt sugulasrahvastelt ja muudelt, nagu Leea Virtaneni, Annikki Kaivola-Bregenhøj ning Aarre Nymani Arvoitukset. Finnish Riddles või Paul Ariste raamatuke Vadja mõistatusi Teadsime Archer Taylori kapitaalse inglise mõistatuste publikatsiooni olemasolust, kuid keegi meist polnud seda ise käes hoidnud.

valu allosas belly simt

Teadsime mitmeid vene, läti jm. Teadsime sedagi, et kõikekokku on mõistatuste väljaandeid maailmas kummati palju vähem kui vanasõnade väljaandeid. Esimese tänuväärse panuse loodetava paralleelide registri heaks andsid Erna Tampere ja Kristi Salve, kes aastal tegid reaaluse tõlke Alma Ancelāne kogumikus Latviešu tautas mīklas leiduvast läti valusalt kirjutada lõpus ja sügele. EM I köite eessõnaslk.

Arvoitukset -raamatu põhjal paralleelid eesti ja soome tuntumate mõistatustüüpide vahel.

Справочник медицинских препаратов

Sama aasta maikuus töötasid Arvo Krikmann ja Rein Valu allosas belly simt allosas belly simt Eesti Teaduste Akadeemia ja Soome Akadeemia vahelise teadlasvahetuse korras 12 päeva Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluule arhiivis ja kopeerisid SKS-i mõistatuste kartoteegist u teksti kirjapanekuid, millel on täpsemad või ligikaudsemad vasted eesti materjalis. Mälutoena kasutati EM-käsikirja arvutiversiooni tüüpi, u teksti. Läbi vaadati just soome tüpoloogilise kartoteegi nn.

Sel ja järgnevail aastail koostas Rein Saukas rööbiti monograafia Eesti mõistatuste allikalugu I IV kirjutamisega paralleelide registri põhiosa koondas ja korrastas allikmaterjalid, registreeris tüpoloogilised vasted eesti ja mitte-eesti allikate vahel, töötas välja registri tüpoloogilise kirje tehnilise struktuuri, valis välja ja kandis registri käsikirja esitamisele tulevad eesti ja mitte-eesti näitetekstid, luges vene- läti- ja soomekeelsete tekstide korrektuuri.

Rahvaste ~ keelte kaupa tekkis registri sisu umbes sellises ajalises järjestuses: soome, karjala; vene, vadja, isuri, läti; läti, vepsa, liivi. Aastail vaatasid läänemeresoome materjalid üle asjaomaste keelte spetsialistid Tuuli Tuisk liiviMargit 10 11 Kuusk vadjaEva Saar isuriJaan Õispuu karjala ja Tiit-Rein Viitso vepsaredigeerisid tekstide kirjaviisi ning ühtlustasid ja lihtsustasid foneetilisi transkriptsioone. Samadel aastatel fikseeris Arvo Krikmann samasused ja sarnasused EM-i tüpoloogiliste üksuste ning Archer Taylori raamatus leiduva rahvusvahelise ainese vahel Taylori raamatu spetsiifikast valu allosas belly simt kapatsiteedist ning seostest eesti ja naaberrahvaste materjaliga vt.

Tööd köite EM III:2 ettevalmistamisel ja avaldamisel on toetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklike sihtprogrammide Eesti keel ja rahvuslik mälu ja Eesti keel ja kultuurimälu ning Kultuuriministeeriumi Eesti kirjanduse toetusprogrammi vahenditest.

Registri struktuurist Register sisaldab mõistatuste paralleele kuuelt läänemeresoome rahvalt soome ja ingerikarjala, vadja, isuri, vepsa, liivi ja kahelt mitte-läänemeresoome naaberrahvalt, kellega eestlastel on olnud ajalooliselt ühine maismaapiir st.

Neid kaheksat rahvast nimetame edaspidi lühiduse mõttes tinglikult naaberrahvasteks. Läänemeresoome rahvaste asualad on visandatud kaardil 1 vt.

Mitte-eesti paralleelide näideteks on eelistatavalt valitud selliseid, mis on valu allosas belly simt mõne de le eesti teksti de le, mitte tingimata selle naaberrahva folkloorile kõige omasemaid sõnastusvorme. Paralleelid on koondatud tüpoloogilisteks kirjeteks, mis valu allosas belly simt järjestatud samal viisil ja kannavad samu järjenumbreid nagu eesti materjal köidetes EM I II. Järgnevas, lk. Munakus leiduvad paralleelid nii kõigilt kaheksalt naaberrahvalt kui ka Taylorilt, on mõeldud selleks, et hõlpsamini jälgida peegelleheküljel 13 hargnevat seletust tüübiartikli struktuuri kohta.

Muna var. Veikene vaadikene, kahesugune õlu sees? Üits tünn ja katte sorti veini sehen? Kanamuna N 4 a.

Splashi müra soolestiku takistusega. Äge soolestiku takistus. Ägeda soolestiku takistuse ravi

Üks väikene vaadikene, kahtesugu märga sees, äi ole vikiauku, äi ole prunniauku? Kananmuna s Ingeri Yks botška, kahellaist olutta? Kanam muna A 1 Ühes pooligoz on kahellaist olutta? Kanā munā Sjögren-Wiedemann 2 Piški-piški pit, kǭdtõ suggõ vøllõ? Ola [Väike, väike tünnike, kahesugune õlleke? Muna] Ancelāne a Maza maza muciņa, ne spundiņš, ne caurumiņš, divējāds alutiņš? Ola [Väike, väike tünnike, ei punnikest, ei augukest kahesugune õlleke?

Muna] Ancelāne c Vīnā bucā divu krōsu veins?

Crochet Reversible Cardigan - Pattern \u0026 Tutorial DIY

Ola [Viinatünnis kahte värvi vein? EM Taylor näited lk ; vrd. Seejärel tuuakse valik paralleelinäiteid sellele eesti tüübile igalt naaberrahvalt, kelle allikaist neid on leitud. Näidete arv sõltub allikmaterjali hulgast, varieeruvusest ja vahekorrast eesti tekstidega. Keerukamate tüpoloogiliste suhete korral võib mõne naaberrahva üks ja sama alliktekst korduda ka mitme eesti tüübi vastena. Kõik kaheksa naaberrahvast on esindatud ainult kuues tüübis EM, enamasti on see arv väiksem, kõige sagedamini tüübis on paralleele rahvaehtsaile eesti mõistatustele ühestainsast keelest.

Arvandmed vahepealsete sageduste kohta leiduvad registri koondstatistikas, lk.

MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE IV:3 EESTI MÕISTATUSED AENIGMATA ESTONICA - PDF Free Download

Igas näites antakse üldjuhul võõrkeelne mõistatustekst, lahendus ja võimalikult täpne allikaviit: allikalühend vt. Sellest tavamallist on mõningaid põikeid. Soome tekstidele ja käsikirjalistele karjala tekstidele on reeglina lisatud ka nende päritolu näitavad ajalooliste maakondade traditsioonilised ühetähelised lühendid nende tähendused on avatud kaardi 2 legendis alamal, lk.

Mõnedest soome või ingeri trükiallikaist Arvoitukset, Virtaranta IV tsiteeritud näidetel on seevastu kahekordsed allikaviited nii trükise allikteksti kui ka trükise enda kohta. Eeldatakse, et kasutaja mõistab lugeda läänemeresoome ja vene originaalkeelseid tekste.

valu allosas belly simt

Lätikeelsetele tsitaatidele on lisatud nurksulgudes tõlked eesti keelde; mõned läti mõistatustes esinevad nn. Naaberrahvaste paralleelide loetelu järel võib olla tehtud viiteid eesti tüüpide omavahelistele suhetele. EM on ristviited, mis seovad juhte, kus mitmele valu allosas belly simt mõistatustüübile vastab täpipealt sama võõrparalleelide komplekt, mis on esitatud in extenso ainult ühes asjasse puutuvaist tüübikirjetest.

Koer heidab magamaKäänä, käänä, satte maha? Pini, kun lätt magaleRõngas, rõngas, kõks? Koer heidab magamaTsiira-viira, tsökst?

  • Единственный исполнитель.
  • Стратмор мысленно взвешивал это предложение.
  • Adios, Senor Becker… La sangre de Cristo, la сора de la salvacion.

Koer heidab magama ja Ümmer, ümmer, potsti? Koer heidab magama on leitud läti vasteid, mis tuuakse ainult EM juures koos viitega Vt. EM Märgendiga Vrd. EM on tähistatud ristviited eesti mõistatustüüpidele, millel on piisavalt sisulist ja sõnastuslikku sarnasust. Nii näiteks on omavahel võrreldud oherdit, höövlit, veskit, püssi vm. Tüübikirje absoluutses lõpus on toodud viiteid tüpoloogilistele samanditele või lähenditele laiemas rahvusvahelises aines Archer Taylori raamatu English Riddles from Oral Tradition põhjal.

Selle aine tohutu hulga, varieeruvuse ja tõlkelise laadi tõttu pole siit tsiteeritud tekstinäiteid ning raamatu keeruka mitmeastmelise liigendussüsteemi tõttu pole nimetatud isegi mitte selle süsteemi kategooriaid ega allkategooriaid, vaid osundatakse pelgalt madalaima tasandi tüübinumbreid või nende vahemikke ja neist veelgi alamasse siseliigendusse kuuluvaid paragrahve ja täpsustavaid lk-numbreid ning antakse täiendavaid orientiire kujundite jm.

Viiteid Taylorile on üsna rohkesti toodud ka juhtudel, kus tüübivasted naaberrahvastega üldse puuduvad. Taylori paralleelide jälgimine eeldab seega, valu allosas belly simt kasutaja hoiab seda teost füüsiliselt käes. Paralleelid võivad kattuda eesti ematüüpidega täpsemalt või umbmäärasemalt.

Taylori alamastme kirjete tüpoloogilist vahekorda eesti materjaliga on seevastu tihti võimatu kahevalentselt hinnata, mistõttu leidude kvalifitseerimine täppis- ja ligikaudseteks vasteteks vastavalt märgenditele Taylor ja Vrd. Taylor on üsnagi tinglik ja suvaline. Paralleelide üldstatistikat saab vaadata selles köites alamal, lk.

Soome ja eesti mõistatuste allikmaterjalid on üheksa FLR-rahva omadest suurimad ja ligikaudu ühesuurused: eesti mõistatuste tüpoloogilises kartoteegis on ühtekokku u teksti vt. EM I, lk. Arvoitukset, lk. Eesti mõistatuste andmebaas, mis on aastast kättesaadav internetis aadressilt põhineb trükiväljaandel EM I II Soome mõistatuste seni esinduslikem trükiväljaanne on Arvoitukset, omaette raamatutena on ilmunud veel karjala, ingeri ja vadja mõistatused, cystiit kuni 6 aastat trükistest on kasutatud Ancelāne ning venest Sadovnikovi ja Mitrofanova omi.

Isuri, vepsa ja liivi mõistatuste kohta on olemas mitmesugustes kogumikes toodud tekstinäiteid ja käsikirjalist materjali. Eesti alliktekstidest on loetud folkloorseks u.

  • Splashi müra soolestiku takistusega.
  • Ей показалось, что столь своевременная кончина Танкадо решила все проблемы.
  • Splashi müra soolestiku takistusega. Äge soolestiku takistus. Ägeda soolestiku takistuse ravi
  • Может быть, можно взглянуть? - Он встал и начал обходить круг терминалов, двигаясь по направлению к .
  • Справочник медицинских препаратов

Ka SKS-i kartoteegis kohtab alatihti kaarte märkusega Epäaito. Muude rahvaste alliktekstide folkloorsuse kohta on raske midagi kindlamat öelda, kuna pole kogutud selleks vajalikke taustandmeid ega tehtud tekstoloogilisi vaatlusi.

Soome allikad Esimesed 8 soome mõistatust on keelenäidetena trükitud Turus Eskil Petraeuse õpikus Linguae Fennicae brevis institutio Võrdluseks meenutagem, et kolm varaseimat eesti mõistatust ilmusid Heinrich Gösekeni grammatikas Soome mõistatuste väljaandeid on kokku üsna rohkesti. Valikoima Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran käsikirjoituskokoelmista ; 3 Martti Haavio ja Jouko Hautala Suomen kansan arvoituskirja, millest aastail ilmus tervelt 14 trükki; 4 Leea Virtaneni jt.

valu allosas belly simt

Finnish Riddles Eiseni tegevusega seotud eriroll vt. Loodame niisiis, et oleme suutnud üsna ammendavalt registreerida soome paralleelainese nii ta pinna- kui ka süvakihtides. Toinen lisännetty painos leidub alfabeetiliselt järjestatud mõistatust, mille lahendused paiknevad tekstidega samadel lk-del joone all.

Andmeid tekstide geograafilise päritolu kohta pole toodud. Rubriigis Toisintoja on le põhitekstile lisatud veel täiendavaid variante. Rubriigis Muutamia Viron kansan arvoituksia on alfabeetiliselt järjestatud eestikeelset teksti soomekeelse tõlke ja lahendusega, mis pärinevad eesti vanemaist trükiallikaist.

Raamatu lõpetab lahenduste register vii de tega teksti de numbri te le. Eisen näib oma mõistatuskogumike koostamisel olevat eeskuju võtnud just E. Lönnroti raamatust. See Leea Virtaneni, Annikki Kaivola-Bregenhøj ja Aarre Nymani toimetatud ning siin juba korduvalt mainitud raamat on soome mõistatuste seni ainus teaduslik väljaanne. Eessõnas tutvustatakse teose koostamis- ja toimetamispõhimõtteid.

valu allosas belly simt

Järgnevad kolm kirjutist L. Virtanenilt ja A. Kaivola-Bregenhøjlt, mis käsitlevad mõistatuste üldteoreetilisi küsimusi, folkloorset käibimist, kogumist ja uurimist Soomes jm. Alliktekstid pärinevad Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluulearhiivi kogudest, valikusse on võetud ainult nn. Väljaandes on kokku alfabeetiliselt järjestatud tüübiartiklit. Tekstide erinevaid sõnastusvorme on märgitud suurtähtedega A, B, C, Teisendirikkamate tüüpide puhul nt.

Iga tsiteeritud varianti saadab allikaviide teksti kogumiskoht hrl. Tüübiartikli lõpus antakse tüübi koondkommentaar, mis maksimaalselt koosneb järgmistest komponentidest: a tüübi esinduslikema tavaliselt esimese teksti ja vastuse tõlge inglise keelde; b andmed geograafilise leviku kohta Soome traditsioonialade ühetähelistest lühendeist koosnevate sõnadenaesinemus enne aastat ilmunud trükistes ja alliktekstide hulk; c viiteid karjala, eesti, läti, vene, soomerootsi, rootsi ja inglise vastetele nende rahvaste trükiväljaannetes; d See also -osis, mis loetleb vaadeldava mõistatusega sarnaste mõistatuste tüübinumbreid samas raamatus.

Näiteks tüübi kirje näeb välja selline: Naulalla pysymätön. Suistamo A nail won t hold it.

valu allosas belly simt

Tüüpide moodustamise põhimõtted soome Arvoitukset -raamatus ja eesti EM-is on olnud erinevad. Rohkesti on ka vastupidiseid juhte nii on EM le leitud vasted soome tüüpidest nr.