Rohi apteegis tsüstiit, Ravimi omaduste kokkuvõte

Väldi ka kofeiini sisaldavaid toiduaineid kohv, koola, tee, šokolaad. Ravimite täpsel kasutamisel ja vältides külmetust on kusepõiepõletik täiesti välja ravitav.

Nitrofurantoin Nycomed-i kasutatakse nitrofurantoiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud kuseteede infektsioonide ravis.

Muud ravimid ja Nitrofurantoin Nycomed Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Nitrofurantoiin vähendab nalidikshappe, norfloksatsiini ja pipemiidhappe toimet ravimid, mida kasutatakse kuseteede infektsioonide raviks. Uriini glükoosisisalduse määramiseks kasutatavad Benedict'i ja Fehling'i lahused võivad teadmata mehhanismi kaudu põhjustada valepositiivseid reaktsioone.

Nitrofurantoin Nycomed koos toidu ja joogiga Ravimit tuleb soovitatavalt võtta koos söögi või piimaga. Rasedus, imetamine ja viljakus Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Nitrofurantoiin on vastunäidustatud raseduse lõpus Üldiselt võib nitrofurantoiin-ravi ajal last imetada, kuid ettevaatlik tuleb olla juhul, kui imikul on glükoos fosfaadidehüdrogenaasi defitsiit, kuna rinnapiimas on leitud vähesel hulgal nitrofurantoiini jälgi.

kuidas ravida tsüstiit folk õiguskaitsevahendeid

Eriline ettevaatus on vajalik alla 3 kuu vanuste imikute rinnaga toitmisel. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

Mis vallandab põiepõletiku ja kuidas seda ravida?

Nitrofurantoin Nycomed sisaldab laktoosi Nitrofurantoin Nycomed sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus täiskasvanule ja üle aastasele lapsele on 1 tablett 50 mg Vajadusel võib arst annuse suurendada kuni 2 tabletini mg Suuri annuseid võib manustada ainult neerude normaalse talitluse korral ja mitte kauem kui 10 päeva.

valu kõhu allosas pelmeenides

Neerutalitluse häirete korral tuleb kasutatavat annust vähendada. Kuna nitrofurantoiin metaboliseerub rohi apteegis tsüstiit, siis peavad maksapuudulikkusega patsiendid kasutama väiksemat annust. Nitrofurantoiini tuleb ettevaatusega kasutada eakatel, kellel võib esineda ealine neerufunktsiooni langus.

Kuseteede põletike pikaajaliseks profülaktikaks võib täiskasvanule määrata 1 tableti 50 mg vahetult enne magamaminekut. Üldiselt ei ole Nitrofurantoin Nycomed-i soovitatav kasutada alla 25 kg laste ravimiseks.

tsüstiidi antibiootikumi ravimid

Kui see on mingil põhjusel siiski näidustatud, tuleb täpselt järgida arsti juhiseid. Kui te võtate Nitrofurantoin Nycomed-i rohkem kui ette nähtud Üleannustamisest ei ole teatatud. Spetsiifiline vastumürk puudub, kuid vajalik on suures koguses vedeliku tarbimine, et tagada ravimi eritumine uriiniga.

NITROFURANTOIN NYCOMED

Soovitatav on oksendamise esilekutsumine. Nitrofurantoiin on dialüüsitav. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõige sagedamini esinevad seedetrakti häired. Sageli esinevad kõrvaltoimed rohkem kui 1-l kasutajal st : iiveldus, oksendamine, isutus, kõhulahtisus, nahalööve.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed rohkem kui 1-l kasutajal st : peavalu, unisus, peapööritus, uimasus, nüstagm silmatõmblusdüspnoe õhupuudustunneräginad kopsus, köha, uriini värvuse muutus pruun või tumekollane.

muddy uriin segus

Harva esinevad kõrvaltoimed rohkem kui 1-l kasutajal st : äge kopsukahjustus, mis võib hõlmata nii kopsupõletikku, turset kui ka verejooksu, hepatiit maksapõletikmaksanekroos kärbus milline ravim tsüstiidiga võtta, maksafunktsiooni näitajate tõus, maksatsirroos maksa sidekoestumine. Väga harva esinevad kõrvaltoimed vähem kui 1-l kasutajal st : erinevad verepildi muutused, ülitundlikkusreaktsioonid kaasaarvatud anafülaksiasüsteemne erütematoosne luupus, ravimpalavik, ülitundlikkusreaktsioonidega kaasneb sageli kopsukahjustus, kehatemperatuuri tõus, raske ja mõnikord pöördumatu perifeerne neuropaatia käte ja jalgade rohi apteegis tsüstiit, kuumatunne, motoorikahäired ja lihasatroofiahealoomuline koljusisene vererõhu tõus, silma lateraalse sirglihase halvatus, näonärvi halvatus, BOOP oblitereeriva bronhioliidi vorm, millega rohi apteegis tsüstiit kopsukoe armistuminekopsu sidekoestumine, kõhunäärmepõletik, kõrvasüljenäärmepõletik, mööduv kiilaspäisus, äge interstitsiaalne nefriit neerupõletikkristalluuria kristallide leidumine uriinis.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, rohi apteegis tsüstiit nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka.

Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. Pakendi sisu ja muu teave Mida Nitrofurantoin Nycomed sisaldab - Toimeaine on nitrofurantoiin. Üks tablett sisaldab 50 mg nitrofurantoiini. Kuidas Nitrofurantoin Nycomed välja näeb ja pakendi sisu Kahvatu-kollane tablett poolitusjoonega.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.